Θεματικές Ενότητες

Τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του συνεδρίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Ευρωπαϊκές στρατηγικές και δράσεις στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Τεχνικές πρόληψης παραγωγής στερεών απορριμμάτων
 • Συστήματα διαχωρισμού στερεών αποβλήτων στην πηγή
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
 • Κοινωνικό-οικονομικά θέματα σχετιζόμενα με τη διαχείριση απορριμμάτων
 • Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας οργανικών απορριμμάτων
 • Τεχνικές συλλογής οικιακών απορριμμάτων
 • Ανακύκλωση
 • Χαρακτηρισμός υπολειμμάτων από απόβλητα
 • Ενέργεια από απορρίμματα (βιομάζα, λυματολάσπη, διεργασίες αεριοποίησης, αέριο σύνθεσης, κ.λπ.)
 • Εργαλεία λήψης αποφάσεων στο πεδίο διαχείρισης αποβλήτων