Πρόσκληση για Άρθρα

Οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλλουν  εκτεταμένη περίληψη μίας σελίδας το μέγιστο στα αγγλικά, συμπεριλαμβανομένου των σχημάτων και των πινάκων (σε μορφή MS Word). Οι περιλήψεις θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 25 Απριλίου 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mloiz@chemeng.ntua.gr.

 

Οι περιλήψεις θα γίνουν αποδεκτές με κριτήρια την ποιότητά τους, την πρωτοτυπία τους και το κατά πόσο σχετίζονται με τα θέματα του συνεδρίου. Όλα τα αποδεκτά άρθρα θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου (σε μορφή CD ROM), ενώ άρθρα μετά από κρίση θα δημοσιευθούν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου LIFE+ DRYWASTE: www.uest.gr/drywaste, όπου θα βρείτε τη φόρμα εγγραφής του συνεδρίου ή  καλέστε στο +30 2107723108/6.